อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานการบัญชีหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ   

   งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เอกสารเผยแพร่งานการบัญชี

>> รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563pdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com