อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการ ขาดแคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ทุ่งพันตัน" บนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 07.10 ตรว. ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โทร 074-536077 และ 074-536078

เว็บไซต์ :  www.chanatc.ac.th

E - mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com