อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

>> ตารางสอบ แผนกวิชาช่างยนต์

>> ตารางสอบ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

>> ตารางสอบ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

>> ตารางสอบ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

>> ตารางสอบ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

>> ตารางสอบ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

>> ตารางสอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

>> ตารางสอบ แผนกวิชาการบัญชี

ห้องสอบ

>> หอประชุมโรงอาหาร

>> 2201

>> 2205

>> 2206

>> 2402

>> 2404

>> 2405

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com