อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

เผยแพร่ผลงานครูนิโรจน์  เพ็งศรี

รวมรางวัลและการเชิดชูเกียรติ

 


 

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชางานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น รหัส1103-1301 จำนวน 12 ชั่วโมง
ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดา

รุ่นที่1-รุ่นที่ 3 ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา

28095

28096

28097


เผยแพร่เอกสารผลงานครูโรจน์

 • โครงการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 pdf icon
 • แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
  • รายวิชา งานเชื่อมเบื้องต้น รหัสวิชา 20106-2109 pdf icon
  • รายวิชา งานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 1 รหัสวิชา 30103 – 5301 pdf icon
  • รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20103 - 1001 pdf icon
    • เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 20103 – 1001 pdf icon
  • รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา 20100-1004 pdf icon
 • ขออนุญาตจัดทำสื่อการสอนpdf icon
 • รายงานการใช้สื่อการสอน pdf icon
 • ขออนุญาตพัฒนาหลักสูตรรายวิชา pdf icon
 • รายงานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา pdf icon
 • หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
  • หลักสูตร-แผนการฝึก pdf icon
  • รายงานการฝึก pdf icon

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com