อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2553

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2554

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2555

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2556

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2557

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2558

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2559

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2560

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2561

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 pdf icon และภาคเรียนที่ 2 pdf icon

- งานวิจัย ผลการประชาพิจารณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

 - งานวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์สถานศึกษารางวัลพระราชทานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ปีการศึกษา 2559 

 

- รายงานการประเมินโครงการ งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 

 การศึกษาผลการประเมินตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี 2561

งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

บทคัดย่อ งานวิจัยการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามบริบทของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอสะเดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จังหวัดสงขลา

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2562

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2563

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2564

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2565

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com