อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

SAR58pic

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558 Click!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sar58(ประเมินซ้ำ)

รายงานการประเมินตนเอง(SAR : Self Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2558(ประเมินซ้ำ)

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป Click!!

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com